organizační struktura

 

Strukturu spolku tvoří:

  • valná hromada
  • výkonná rada
  • předseda, místopředseda

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku.

Výkonná rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. Tvoří ji předseda, místopředseda a další 3 členové, zvolení valnou hromadou.

Předseda spolku naplňuje rozhodnutí výkonné rady a zastupuje spolek navenek. Je zodpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku. Předseda připravuje podklady pro jednání výkonné rady spolku. Jménem spolku jedná její předseda a místopředseda.

 

Předseda spolku      Mgr. Naděžda Lasotová

Místopředseda         Mgr. Kristina Šimečková

Člen výkonné rady    PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.

Člen výkonné rady    Anna Poláková

Člen výkonné rady    Alena Kalinová

 

 

 

Kontakt

Spolek ProAfázie
Adresa pro skupinová setkání:
FN Brno Bohunice , Jihlavská 20, Brno
Knihovna Neurologické kliniky, Pavilon L - 12.patro,
setkání se konají v úterý od 15:30 hod.
proafazie@seznam.cz